The Dojo Kun

Hitotsu! Jinaku Kansei ni Tsutomuru Koto – Seek Perfection of Character

Strive For The Perfection Of Character

Hitotsu! Makoto No Michi O Mamoru Koto – Be Faithful

Defend The Path Of Truth

Hitotsu! Doryoku No Seishin O Yashinau Koto – Endeavor

Foster The Spirit of Effort

Hitotsu! Reigi O Omonzuru Koto – Respect Others

Honor The Principles of Etiquette

Hitotsu! Kekki No Yu O Imashimuru Koto – Refrain From Violent Behavior

Guard Against Impetuous Courage

Watch the video – Richard Amos Sensei Dojo Kun

Japanese Karate-Do

Located at
Five Seasons Family Sports Club
11790 Snider Road
Cincinnati, Ohio 45249
(260) 786-0727

Train Hard and Train Often!