The Dojo Kun

The Dojo Kun

Hitotsu! Jinaku Kansei ni Tsutomuru Koto – Seek Perfection of Character
(Strive For The Perfection Of Character)

Hitotsu! Makoto No Michi O Mamoru Koto -Be Faithful
(Defend The Path Of Truth)

Hitotsu! Doryoku No Seishin O Yashinau Koto – Endeavor
(Foster The Spirit of Effort)

Hitotsu! Reigi O Omonzuru Koto – Respect Others
(Honor The Principles of Etiquette)

Hitotsu! Kekki No Yu O Imashimuru Koto – Refrain From Violent Behavior
(Guard Against Impetuous Courage)

Watch the video
Richard Amos Sensei Dojo Kun